: อุ่นเรือน เล็กน้อย. (2560). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วิถีสู่ความยั่งยืนจากคำสอนของพ่อ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 2), 13-26.