การอ้างอิง: ธีรพล คังคะเกตุ. (2558). โพรเพน : พลังงานสะอาดจากเชื้ออีโคไล (E.coli). วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 3), 76-82.