การอ้างอิง: ศุภนาถ เห็นสว่าง. (2560). ข้าว..ความสำคัญคุณค่าทางอาหาร และการปนเปื้อน, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 1),15-18.