การอ้างอิง: ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย. (2560). สบู่ดำ สารฟอร์บอลเอสเทอร์กับคุณประโยชน์ที่มากกว่าพลังงานทดแทน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 4), 59-67.