การอ้างอิง: นุชนาฎ หวนนากลาง. (2556). การสร้างเสริมสุขภาพกับผู้สูงวัยในชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 47-52.