การอ้างอิง: สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2558). สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 3), 1-18