การอ้างอิง: #. (2557). เสวนาวิชาการ "คลิตี้ใครได้ ใครเสีย : ถอดบทเรียนสร้างสมดุลชุมชน กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่". วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 89-90.