การอ้างอิง: เบญจมาศ นาคหลง. (2558). แผนที่ชีวิต...วิถีเครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2), 11-21.