การอ้างอิง: สุเทพ เจือละออ. (2560). สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 2), 67-72.