กองบรรณาธิการวารสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของวารสารสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2564 นี้ เราขอเริ่มต้นปีด้วยการนำบทความที่ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และอดีตผู้อำนวยการสถาบันสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ท่านได้เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยบทความนี้ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ซึ่งงานเขียนของท่านได้อ้างอิงงานเขียนและการอภิปรายของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่านในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก กับการพัฒนาของโลกที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบทความนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจและยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลกในปัจจุบัน ทางวารสารสิ่งแวดล้อมจึงขอใช้โอกาสแห่งการเริ่มต้นปี พ.ศ. 2564 นี้นำบทความนี้มาลงเผยแพร่ เพื่อเป็นข้อคิดและให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองและแนวคิดของนักสังคมศาสตร์ในการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาในบทความ “อนาคตของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง : การเมืองแบบเดิมนำพาเราก้าวล้ำเส้นอันตรายแห่งพิภพไปแล้ว” เป็นบทความต้อนรับใหม่นี้

ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้