การอ้างอิง: จรรยา ชัยเจริญพงศ์. (2557). ซาปอนิน : สารธรรมชาติกำจัดหอยเชอรี่. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 1-9.