เรื่องจากปก 
มอง Dubai: The City of Contrasts ผ่าน Dubai Creek

Dubai Creek คลองสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทอดตัวผ่านเมืองจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Dubai Creek แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเมืองใหม่ Deira อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ผืนแผ่นดินเต็มไปด้วยความทันสมัย ทุกตารางนิ้วเป็นที่ตั้งของตึกสูงระฟ้า ส่วนทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝั่งเมืองเก่า Bur Dubai ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าแก่ และยังคงปรากฎสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแบบตะวันออกกลางให้เห็นในปัจจุบัน

ในอดีต ดูไบเป็นหมู่บ้านชาวประมงและท่าเรือค้าขายของอ่าวเปอร์เซีย Dubai Creek จึงเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนชาวดูไบนับตั้งแต่อดีต ทั้งยังเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวดูไบในฐานะเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญในทศวรรษที่ 20 ที่ทำการขายกับอินเดีย อิหร่าน และแอฟริกา และเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งจากการดำเนินการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 รวมทั้ง การพัฒนาเมืองตามวิสัยทัศน์ “UAE Vision 2021” ที่มีเป้าหมายให้ดูไบเป็นนครแห่งความสุข เป็นสังคมสร้างสรรค์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียว ประชาชนมีอิสระในการกำหนดชีวิตของตนเอง รวมทั้ง การพัฒนาดูไบให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ซึ่งคนนิยมมาทำงาน อยู่อาศัย และท่องเที่ยว ส่งผลให้ ในปัจจุบัน ดูไบกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของสหรัฐอารับเอมิเรสต์ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ประสบผลสำเร็จแห่งหนึ่งของโลก จากชุมชนชาวประมงและเมืองท่าขนาดเล็ก มาสู่ เมืองท่องเที่ยวที่มีเศรษฐกิจที่หลากหลายที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงทรัพยากรน้ำมันเพื่อเป็นเศรษฐกิจหลัก