การอ้างอิง: ปัณฑิตา คันวัฒนะ, วราพรรณ ผลโพธิ์, นิธิกาญจน์ จีนใจตรง. (2557). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว:กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 2), 55-62.