การอ้างอิง: วันชัย มีชาติ, ธีระพล เกรียงพันธุ์. (2556). กรุงเทพมหานคร : ความท้าทายทางการบริหารจัดการเมือง. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่2), 60-71.