การอ้างอิง: สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2556). เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : แนวคิดและประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่4), 1-8.