การอ้างอิง: สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, สุจิตรา วาสนาดำรงดี, ปัณฑิตา ตันวัฒนะ. (2558). การเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ: จากนโยบายสู่การปฏิบัติจริง. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 1), 70-76.