การอ้างอิง: อุ่นเรือน เล็กน้อย. (2556). ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีในเขตเมือง:การเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาศ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่2), 86-94.