การอ้างอิง: เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์. (2557). สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิด โรคไมเกรน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 53-58.