การอ้างอิง: ดวงกมล คณโฑเงิน. (2556). เขตควบคุมมลพิษ ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 73-82.