การอ้างอิง: สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2557). โครงการยกร่างกฏหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 69-71.