การอ้างอิง: ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ, สันติ สิทธิเลิศพิศาล, วรรณณี พฤฒิถาวร. (2557). การกระจายอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ. 2535. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 2), 31-40.