การอ้างอิง: สมฤดี จิตประไพ. (2558). สึนามิ - พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 1), 57-69.