การอ้างอิง: ประเสริฐ ภวสันต์. (2557). ถอดบทเรียน "5 ไม่" การจัดการชยะของชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 2), 48-54.