การอ้างอิง: สุวจี แตงอ่อน. (2557). ปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม...ก้าวแรกในการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเที่ยวของประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 4), 59-66.