การอ้างอิง: รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง, ศีลาวุธ ดำรงศิริ, เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์. (2564). เรื่องจากปก: วิกฤตการณ์น้ำแล้ง...วิกฤตชาติกับการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 25 (ฉบับที่ 2).


เรื่องจากปก: วิกฤตการณ์น้ำแล้ง...วิกฤตชาติกับการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้ส่งผลให้ภาวะการขาดแคลนน้ำมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มมากขึ้น องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภาวะการขาดแคลนน้ำนี้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก จึงได้กำหนดให้การขาดแคลนน้ำเป็น “วาระเร่งด่วนของโลก”