การอ้างอิง: เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์. (2557). มลพิษจากเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 32-40.