การอ้างอิง: เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์. (2558). การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่าง. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2), 30-43.