การอ้างอิง: สราวุธ ศรีทองอุทัย. (2559). การพัฒนาเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดไมโครเมตร. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 3),51-57.