การอ้างอิง: อรุณี ศุภสินสาธิต. (2556). พลาสติกและภัยจากพลาสติก. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 1-20.