การอ้างอิง: ละมาย จันทะขาว. (2560). สถานการณ์การปนเปื้อนตะกั่วในสิ่งแวดล้อมบริเวณลำห้วยคลิตี้. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 4), 28-35.