การอ้างอิง: สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2557). Think Globally Act Locally:ความเคลื่นไหวของท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 2), 63-70.