การอ้างอิง: ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์. (2564). เรื่องจากปก: การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง...สมดุลที่ต้องรักษาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 25 (ฉบับที่ 4).


เรื่องจากปก: การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง...สมดุลที่ต้องรักษาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


โดย วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์