การอ้างอิง: เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์. (2556). Green Label ฉลากเขียว. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่4), 48-51.