การอ้างอิง: บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเทเชอร์. (2559). แตนเบียน : ความหลากหลายและงานทางอนุกรมวิธานในประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 4), 23-30.