ประกาศรายชื่อโรงงานรีไซเคิลที่ได้รับโล่รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ มีการจัดการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับมาตรฐานในต่างประเทศ (เช่น WEEELABEX, R2, e-Stewards) ในปีแรกของการดำเนินงาน มีโรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ จำนวน 20 โรงและได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานภายใต้เกณฑ์ประเมิน 100 ข้อ