การอ้างอิง: ธีรพล คังคะเกตุ. (2559). พลังงานนิวเคลียร์:หนึ่งทางออกของปัญหาโลกร้อน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่1), 11-20.