การอ้างอิง: เบญจภรณ์ ประภักดี, จิรวีฐ์ แสงทอง. (2559). แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...จากขวดทดลองสู่พื้นที่จริง. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 1), 1-13.