การอ้างอิง: อโนดาษ์ รัชเวทย์, สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี. (2558). การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2), 1-10.