การอ้างอิง: สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์. (2559). การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยการประเมินวัฎจักรชีวิต. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 3), 10-18.