การอ้างอิง: ธีรพล คังคะเกตุ. (2556). AFR พลังงานและวัตถุดิบทดแทนจากของเสีย:กรณีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จังหวัดสระบุรี. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 64-73.