การอ้างอิง: #. (2556). กิจกรรม : การทัศนศึกษาจุฬาวิชาการ 55 พัฒนาชุมชนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 74-76.