การอ้างอิง: ธีรพล คังคะเกตุ. (2557). สารหนู 1ใน10 กลุ่มสารเคมีในความเป็นห่วงกังวล ขององค์การอนามัยโลก. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 59-68.


1