การอ้างอิง: สิรินารี เงินเจริญ, ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ. (2558). ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) กับความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 4), 16-24.