การอ้างอิง: เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม. (2559). สรุปประเด็นข่าว การเสวนาวิชาการเรื่อง "ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?". วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 4), 65-69.