การอ้างอิง: อรุบล โชติพงศ์, ศีลาวุธ ดำรงศิริ. (2559). การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา : โรงงานเครื่องประดับ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 3), 19-33.