การอ้างอิง: วีระศักดิ์ เครือเทพ. (2556). บทวิเคราะห์ในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ : ปัญหา และอุปสรรคในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่2), 72-85.