ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2556
เขตควบคุมมลพิษ ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่