ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถาน