การอ้างอิง: กัณธิมา ทุ่นใจ. (2559). สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถาน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่1), 21-31.