การอ้างอิง: รุ่งทิพย์ ลุยเลา, สิงห์ อินทรชูโต. (2559). การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักออกแบบกรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการย้อมสีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 1), 54-62.